Menu Zavřeno

Všeobecné obchodní podmínky – VOP

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost:
Agentura Salvia, s.r.o.
IČ: 24771732, DIČ: CZ 24771732
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 – Karlín
zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C , vl. 173026
Kontaktní údaje:
Telefon: 00420 724 380 555
E-mail: info@agenturasalvia.cz
Web: www.agenturasalvia.online
(dále jen „prodávající“)

a na straně druhé je kupující
(dále jen „kupující“).

Kupujícím je fyzická osoba nebo  nebo podnikatel.a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové stránce: www.agenturasalvia.online .
1. Kupující podáním objednávky/rezervace potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.Informace o zboží a cenách
1. Informace o nabídce služeb, včetně uvedení jednotlivých cen a specifikace, jsou uvedeny u jednotlivých kurzů a seminářů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány výše uvedených webových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace kurzů a seminářů v katalogu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

III.Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
⦁ vyplněním objednávkového formuláře
⦁ písemnou e-mailovou objednávkou na kurzy@agenturasalvia.cz
⦁ telefonicky
3. Při zadávání rezervaceobjednávky si kupující vybere kurz/seminář, počet rezervovaných míst a způsob platby.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po akceptaci objednávky prodávajícím. Oznámení o akceptaci objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o akceptaci objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV.Platební podmínky
1. Cenu kurzů a seminářů dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
⦁ bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího KB, a.s.: 43-8345610257/0100
⦁ bezhotovostně platební kartou
⦁ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle vystavené zálohové faktury /v závislosti na datu konání objednaného kurzu/semináře/
3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
5. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu – daňový doklad. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267V. Odstoupení od smlouvy – storno podmínky
1. V případě, že se kupující nebude moci kurzu/ semináře zúčastnit – má možnost poslat za sebe náhradu. O této skutečnosti je však kupující povinen prodávajícího informovat!Jinak platí tyto storno podmínky:
⦁ do 30.dnů do začátku kurzu/semináře Vám bude vráceno 80% z ceny
⦁ do 15.dnů do začátku kurzu/semináře Vám bude vráceno 50% z ceny
⦁ do 7.dnů do začátku kurzu/semináře Vám bude vráceno 25% z ceny
⦁ možnost vrácení kurzovného zaniká s datem 7. dne před termínem konání kurzu.
2. Stornování přihlášky je nutné zaslat písemně na e-mailovou adresu kurzy@agenturasalvia.cz.
3. Kurzovné bude kupujícímu vráceno v adekvátní výši (dle výše uvedených storno podmínek) nejpozději ve lhůtě 14 dnů.
4. V případě zrušení kurzu/semináře ze strany prodávajícího bude kupujícímu nabídnuta možnost:
⦁ převedení kurzovného na náhradní termín
⦁ kupujícímu bude nabídnut náhradní kurz/seminář
⦁ vrácení kurzovného v plné výši na Váš účet ve lhůtě do 14 dnů

VI. Osobní údaje
1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení lze kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Jak nakládáme s Vašimi daty – Ochrana osobních údajů podle GDPR: Kontakty na nás:Pokud  se  na nás budete chtít v průběhu evidence Vašich dat obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailech: info@agenturasalvia.cz
Evidované údaje:
⦁ Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště / fakturační údaje firmy
⦁ IP adresa v rámci cookies. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu (jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány:
Vaše osobní data budou zpracovány:
1) strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.
2) v písemné podobě – pokud to služba vyžaduje (souhlas se zasílám novinek)
Zabezpečení a ochrana osobních údajů:
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Stále přijímáme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.Předání osobních údajů třetím osobám/stranám:K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci a obchodní partneři vázaní obchodní smlouvou, která zaručuje mlčenlivost.
Mlčenlivost:
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
⦁ vzít souhlas kdykoliv zpět
⦁ požadovat po Správci/zpracovateli informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává
⦁ požadovat po Správci/zpracovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
⦁ vyžádat si u Správce/zpracovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
⦁ požadovat po Správci/zpracovateli výmaz těchto osobních údajů
⦁ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce/ zpracovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.Právo na výmaz (být zapomenut/a)Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

VII.Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 22. 2. 2020