Menu Zavřeno

O GDPR

JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI DATY?

Ochrana osobních údajů podle GDPR
Pokud jste našim klientem, dodavatelem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Budeme rádi, když se seznámíte se zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost 25.5.2018.

Správce/zpracovatel osobních údajů:
Jsme společnost Agentura Salvia, s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ: 24771732, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 173026 (dále jen „Správce“) a provozujeme:
1) webové stránky: www.agenturasalvia.onlinewww.jsemmaminkou.cz
2) FB portály: Pro maminkyAgentura Salvia

Kontakty na nás:
Pokud  se  na nás budete chtít v průběhu evidence Vašich dat obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailech: info@agenturasalvia.czinfo@jsemmaminkou.cz .

Jaké údaje jsou u nás evidovány a zpracovávány:
Při zprostředkování zaměstnání:
Především se jedná o jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště, fotografie a profesní životopis a další případné dokumenty (osvědčení, certifikáty, doklady o vzdělání) a informace sloužící ke zprostředkování práce.
Při poskytování služeb /kurzy, konzultace, terapie/:
Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště.
Vedení účetnictví:
Fakturační údaje pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Marketing – zasílání newsletterů (Mailchimp):
Jméno a příjmení, e-mail.
Newslettery Vám zasíláme jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu (jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Fotografická dokumentace
(pořízená na našich akcích a seminářích s Vaším souhlasem).
Tu si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
U firemních klientů
Data potřebná k uzavření obchodní smlouvy, číslo bankovního účtu, jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby/kontaktních osob klienta.

Doba po kterou budou osobní údaje uchovávány:
Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu. Během těchto 5 let můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou – zasláním zprávy na e-mail:  info@agenturasalvia.cz nebo info@jsemmaminkou.cz .

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány?
Vaše osobní data budou zpracovány:
1) strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.
2) v písemné podobě – pokud to služba vyžaduje

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Stále přijímáme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám/stranám:
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci a obchodní partneři vázaní obchodní smlouvou, která zaručuje mlčenlivost:
Poskytovatel personalistického softwaru/databáze Cloud-IT s.r.o.
Mailchimp, Facebook, Google, LinkedIn, účetní firma
Firmy – naši klienti, kterým předáváme, po Vašem souhlasu, Vaše osobní data za účelem zprostředkování práce.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
–  vzít souhlas kdykoliv zpět
–  požadovat po Správci/zpracovateli informaci, jaké mé osobní údaje
zpracovává,
–  požadovat po Správci/zpracovateli vysvětlení ohledně zpracování
osobních údajů,
–  vyžádat si u Správce/zpracovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat
aktualizovat nebo opravit,
–  požadovat po Správci/zpracovateli výmaz těchto osobních údajů,
–  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce/ zpracovatele nebo na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve
budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco
udělat a případné pochybení napravit.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21.5.2018.