Menu Zavřeno

Reklamační řád

Agentura Salvia, s.r.o.
IČ: 24771732, DIČ: CZ 24771732
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 – Karlín
zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C , vl. 173026
Kontaktní údaje:
Telefon: 00420 724 380 555
E-mail: info@agenturasalvia.cz
Web: https://agenturasalvia.online/
(dále jen „prodávající“)

poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství a on-line vzdělávání.
Vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění)

Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti – KURZY A SEMINÁŘE

Zákazník má právo podat prodávajícímu reklamaci nebo stížnost na poskytnutou vzdělávací akci, a to z důvodu:
– nevyhovujícího způsobu výuky lektora
– nevyhovujícího obsahu akce
– nevyhovující organizace akce
Reklamaci nebo stížnost má zákazník možnost podat vždy v písemné formě, a to neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, na e-mailovou adresu: kurzy@agenturasalvia.cz

Tato písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za účastníka reklamaci vyřizuje, včetně telefonního a e-mailového kontaktu
  • Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
  • Informace o akci – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
  • Důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná reklamace/stížnost zákazníka obsahovat výše uvedené nezbytné údaje, nebude přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti
Prodávající je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena.


Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:
Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

Tento reklamační řád Agentury Salvia, s.r.o. je platný od 1. 1. 2020 a platí za upřesnění obchodních podmínek společnosti.