JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI DATY? Ochrana osobních údajů podle GDPR

Ochrana osobních údajů
Pokud jste našim klientem, dodavatelem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Budeme rádi, když se seznámíte se zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost 25.5.2018.


Správce/zpracovatel osobních údajů:
Jsme společnost Agentura Salvia, s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ: 24771732, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 173026 (dále jen „Správce“) a provozujeme:
1) webové stránky: www.agenturasalvia.czwww.jsemmaminkou.cz
2) FB portály: Pro maminky, Agentura Salvia

Kontakty na nás:
Pokud  se  na nás budete chtít v průběhu evidence Vašich dat obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailech: info@agenturasalvia.cz, prace@agenturasalvia.cz, info@jsemmaminkou.cz .

Jaké údaje jsou u nás evidovány a zpracovávány:
Při zprostředkování zaměstnání:
Především se jedná o jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště, fotografie a profesní životopis a další případné dokumenty (osvědčení, certifikáty, doklady o vzdělání) a informace sloužící ke zprostředkování práce.

Při poskytování služeb /kurzy, konzultace, terapie/:
Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště.

Vedení účetnictví:
Fakturační údaje pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů (Mailchimp):
Jméno a příjmení, e-mail.
Newslettery Vám zasíláme jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu (jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Fotografická dokumentace (pořízená na našich akcích a seminářích s Vaším souhlasem).
Tu si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

U firemních klientů
Data potřebná k uzavření obchodní smlouvy, číslo bankovního účtu, jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby/kontaktních osob klienta.

Doba po kterou budou osobní údaje uchovávány:
Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu. Během těchto 5 let můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou – zasláním zprávy na e-mail: prace@agenturasalvia.cz, info@agenturasalvia.cz nebo info@jsemmaminkou.cz .

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány?
Vaše osobní data budou zpracovány:
1) strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.
2) v písemné podobě – pokud to služba vyžaduje

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Stále přijímáme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám/stranám:
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci a obchodní partneři vázaní obchodní smlouvou, která zaručuje mlčenlivost:
Poskytovatel personalistického softwaru/databáze Cloud-IT s.r.o.
Mailchimp, Facebook, Google, LinkedIn, účetní firma
Firmy – naši klienti, kterým předáváme, po Vašem souhlasu, Vaše osobní data za účelem zprostředkování práce.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-          vzít souhlas kdykoliv zpět
-          požadovat po Správci/zpracovateli informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
-          požadovat po Správci/zpracovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
-          vyžádat si u Správce/zpracovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
-          požadovat po Správci/zpracovateli výmaz těchto osobních údajů,
-       v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce/ zpracovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21.5.2018.

Komentáře nejsou povoleny.